fbpx
בית » דעות » האם הכנסת היא שליחה של האזרחים או של הממשלה?

האם הכנסת היא שליחה של האזרחים או של הממשלה?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
רבות מדובר על שלוש הרשויות ועל הקשר ביניהן – המחוקקת, המבצעת והשופטת

בשנים האחרונות, בוויכוח על המשילות, לא פעם נשמעות טענות רבות על כוחו הרב של בית המשפט העליון ועל מעורבותו בהליכים השונים, אך המציאות שונה. ההפרה המרכזית של האיזון בין שלוש הרשויות היא מול הכנסת.

לכנסת יש מספר תפקידים. אמנם הזרקור מופנה אל הכנסת בעיקר כגוף המחוקק חוקים (ממשלתיים ופרטיים), אך תפקיד נוסף הוא תפקיד הפיקוח על עבודת הממשלה. איזון זה הופר, הכנסת חלשה ביחס לממשלה ואינה עומדת בתפקידה. בתקופת חירום, הממשלה זקוקה ובצדק, לכלים רבים על מנת ליישם מדיניות. חולשתה של הכנסת בולטת יותר בתקופה זו, שבה תפקיד הפיקוח של הכנסת כל כך חשוב, בדגש על הכלים עימם פועלת הממשלה, על אופיים ועל דרך הפעלתם.

ח״כ יואב סגלוביץ׳- האם הכנסת היא שליחה של האזרחים או של הממשלה?

כיום, הגענו למצב בו יו”ר ועדה שממלא את עבודתו, דהיינו – שאינו משמש כחותמת גומי להחלטות הממשלה, ייתפס כחריג. בהמשך לתהליך בעייתי זה, השתנו גם סדרי בראשית. חוק הקורונה שנחקק לפני מספר חודשים, מבליט את העובדה הזו, והוא מצטרף לשורת חוקים בעייתיים ביותר. קחו למשל, את השינוי בחוק יסוד הממשלה שנולד לצורך מימוש הסכם קואליציוני והקמת הממשלה הנוכחית. כאשר הכנסת מחוקקת חוקי יסוד היא אמורה לעשות זאת מתוך שיקולים מהותיים ועקרוניים ובמקום זה, נגררה לשינוי מהותי בחוק יסוד  בהסכמת הכנסת עצמה וללא הצדקה חוקתית של ממש.

חוק הקורונה הגדול קובע כי הממשלה יכולה להתקין תקנות בעלות משמעות כבדה ביותר, פגיעה בזכויות הבסיסיות; חופש התנועה, חופש העיסוק, חופש התפילה וחופש הביטוי. יותר מכך, היא מתקינה את התקנות ומביאה אותן לאישור הכנסת רק לאחר שתוקנו.

במציאות זו, הרשות המבצעת מחוקקת חקיקת משנה בעלת משמעות קשה על זכויות אזרחיות בסיסיות. כך הכנסת, בוועדותיה השונות, יכולה רק לקצר, לאשר או לבטל את אותם החוקים והתקנות. הדיון העמוק בתוכן התקנות מתנהל כל כולו בממשלה. הכנסת בהרכבה הקואליציוני לא ממלאת את תפקידה וראשי הוועדות – רובם ככולם, שהם חלק מחברי הקואליציה פשוט הפכו לחותמת גומי של הממשלה. זו לא כנסת שיש לה ממשלה, זו ממשלה שיש לה כנסת. עוד כלי ביצועי של הממשלה.

בתי המשפט זוכים לקיתונות של ביקורת מחברי הכנסת ולאמירות חסרות בסיס “בשם המשילות”. בפועל, הרשות החלשה, הפגועה והפחות אפקטיבית היא הכנסת.

גם בית המשפט הפך יעד להתקפות חוזרות ונשנות בעוד הרשות המחוקקת נחלשת. על אף כל אלו, נושא מהותי זה לא נמצא על סדר היום הציבורי למרות חשיבותו.

בתקופת חירום, כנסת חלשה היא הדבר הגרוע ביותר שיכול להיות גם לממשלה. כנסת פעילה יכולה לטייב את החלטותיה באמצעות פיקוח ובקרה, שהוא תנאי לניהול נכון.

כנסת חלשה לא טובה לממשלה, ובעיקר לא טובה לאזרחים.

דעות נוספות
קודם
הבא
אולי יעניין אותך גם..